Przez najniższe wynagrodzenie rozumiemy najniższe, obowiązujące wynagrodzenie wypłacane przez pracodawcę pracownikowi. Obecnie najniższe wynagrodzenie dotyczy zarówno osób zatrudnionych na umowę o pracę jak i umowy cywilnoprawne choć nie w każdym przypadku będzie miało ono zastosowanie.

Najniższe wynagrodzenie pracownika zatrudnionego na umowę o pracę w 2017 roku wynosi 2000 zł brutto co oznacza, że do wypłaty dostanie on 1459 zł netto. W przypadku umów zlecenia minimalna stawka określana jest godzinowo i wynosi 13 zł brutto za godzinę. Nie dotyczy to jednak osób, które samodzielnie samodzielnie ustalają czas oraz miejsce realizacji zadań oraz gdy wynagrodzenie takiej osoby zależy wyłącznie do rezultatu jaki zostanie osiągnięty. Upraszczając, brak limitu będzie głownie obowiązywał umowy o dzieło z przekazaniem praw autorskich. Dodatkowo z minimalnego godzinowego wynagrodzenia za pracę zwolnione są osoby na umowach cywilnoprawnych związanych z opieką nad uczestnikami wycieczek oraz wykonujących pracę w obrębie rodzinnych domów pomocy.

W przypadku osób pracujących w godzinach nocnych czyli między godziną 22 a 7 przysługuje 20% więcej w przeliczeniu na stawkę godzinową w danym miesiącu.